Panko

Delete expired events

docker exec -it panko_api panko-expirer